fbpx

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Origonova Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Origonova Oy
Y-tunnus 2297500-1
02630 Espoo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heli Heiskanen, heli.heiskanen/a/origonova.fi

3. Rekisterin nimi

  • Sähköpostilista
  • Verkkokaupan asiakasrekisteri
  • Kurssilaisten asiakasrekisteri
  • Laskutusohjelman asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, laskutus, markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. hänen liittyessään sähköpostilistalle, ilmoittautuessaan kurssille, tilatessaan muita palveluja ja tuotteita, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Sivustolla on käytössä Facebookin pikseli.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle esimerkiksi markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Tuotteista ja palveluista annettuja asiakaspalautteita voidaan julkaista nimettöminä ja palautteen antajan yksityisyys suojaten. Muita tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja/tai niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit, kuten esimerkiksi verkkosivujen ylläpidosta vastaava yritys.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Päivitetty 13.5.2020.